ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2561

[ อย่าลืม ] ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ …

Read More

เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคม เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สู…

Read More