ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2561

[ อย่าลืม ] ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สินคือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษี ประจำปี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี (ภ.ร.ด. 2) ตั้งแต่เดือนมกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

– บุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน

ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts