เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคม เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล โดยความสมัครใจ เพียงนำบัตรประชาชนมาติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังค เทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ โดยท่านจะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และ สามารถหักลดหย่อนภาษี 1 เท่าได้ หรือสอบถามสายด่วน 24 ชั่วโมง หมายเลขสายด่วนโทร 1300

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts