ขอเชิญประชาชนร่วมเวทีประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2561)

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ ร่วมประชุมประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อให้ปร…

Read More