ขอเชิญประชาชนร่วมเวทีประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2561)

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ ร่วมประชุมประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เสนอแนะ และ ร่วมกันเสนอโครงการที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลแม่เมาะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โดยจัดเวทีประชาคมขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2561) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 (ข้างสระน้ำ) ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts