เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ กิจกรรม TO BENUMBER ONE

📌 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้อ…

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ …

Read More