โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกองการศึกษาฯ ประจำปี 2562

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำ”โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Related posts