ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีนางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาฯเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเพื่อพิจารณาเรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts