ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทน

Related posts