โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดโครงการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2563 // วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชูชีพ บุนนาคนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนางพรธนา พฤกษ์วราภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว โดยทีทีมวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตำบลแม่เมาะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกและเกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ณ ห้องประชุมเบญจรุกขา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง….
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts