โครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ (ศาลาวัดบ้านปงชัย) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ (ศาลาวัดบ้านปงชัย) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ
๑.รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน งานทั่วไปของเทศบาล
๒.ประชาสัมพันธ์ไห้ความรู้พิบัติภัยต่างๆ จัดแสดงอุปกรณ์ชุดดับเพลิง,ชุดประดาน้ำ
๓.บริการรับคำร้องและปรึกษางานทะเบียนราษฎร์
๔.บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
๕.ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
๖.บริการรับชำระค่าธรรมเนียม ภาษีต่างๆ
๗.บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง พรบ. ควบคุมอาคาร และ พรบ. ผังเมือง
๘.บริการรับคำร้องขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟ ซ่อมถนน
๙.บริการให้คำปรึกษาระบบสาธารณูปโภค
๑๐. โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
– ให้คำแนะนำ การรักษาเบื้องต้น , แจกทรายอะเบท
๑๑.บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ สื่อประกอบการเล่านิทานสำหรับเด็ก
๑๒.บริการรับแสดงตน การมีชีวิตอยู่และอยู่ในพื้นที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท
– รับขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
-ให้คำปรึกษาและรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
– ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์
– รับขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์จัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
๑๓.จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพลังการ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ.แม่เมาะ
– ให้ความรู้เรื่องการทำยูเรีย,ให้ความรู้เรื่องวิธีการขยายพันธุ์กบ,ทำ EM BALL (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
๑๔.ลงทะเบียน – รับสมัครงาน ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ .แจกเอกสาร ภารกิจสำนักงาน ๆ .แจกเอกสารการประกอบ อาชีพอิสระ (สำนักงานจัดหา งานจังหวัดลำปาง)
๑๕.บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center และฝึกปฏิบัติการทำเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ)
๑๖.บริการสอนการทำหน้ากากอนามัยเฟสซิว (ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ)
อย่างไรก็ตามในการจัดโครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะ พบประชาชนในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการที่มีส่วนร่วม ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ,สำนักงานจัดหา งานจังหวัดลำปาง,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ,ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ และ วัดบ้านปงชัย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปงชัยทุกท่านที่อนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการฯ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่เมาะ ยังได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในการจัดโครงการครั้งหน้า ณ ตลาด SML บ้านใหม่นาแขม ม.๗ ในปี ๒๕๖๔ ต่อไป
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts