แจ้งข่าว ! เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ งบประมาณ 2563

แจ้งข่าว ! เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ งบป…

Read More

ประกาศ ! สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ ! สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ…

Read More