การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ บริเวณป่าห้วยคิงตอนบน

 การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นท…

Read More