เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หลังศาลหลักเมือง บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณศาลาอเน…

Read More

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนเดิม สายสวนนางวิลาวรรณ กันทะอู บ้านหางฮุง หมู่ 3

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนเดิม สายสวนนางว…

Read More

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำขาวหลังวัดเวียงสวรรค์ถึงแยกหมู่บ้านฉลองราช

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำขาวหลังวัดเวียงสวรรค์ถึงแยกหมู่บ้านฉ…

Read More

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอ…

Read More