ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางจินตนา ค้างกอ บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ…

Read More

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนายโปรา นันทไชย ถึงทางข้ามรางรถไฟ บ้านเมาะสถานี หมู่ 4

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้…

Read More

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายซอย 3 หมู่ 11

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ…

Read More

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านนางแสงจันทร์ ขัดจา ถึงบ้านนายเพชร เครือแก้ว หมู่ 2

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบร…

Read More