การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ บริเวณป่าห้วยคิงตอนบน

 การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นท…

Read More

เทศบาลฯร่วมเป็นเกียรติเปิดงานตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ ” เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๓ “

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิ…

Read More

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

…เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการให้ควา…

Read More