โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

….กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดโครงการจั…

Read More

การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับอำเภออย่างสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ // กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม

การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับอำเภออ…

Read More

โครงการกาดหมั้วคัวงาย ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เด็กได้เห็นถึงวิถีชีวิต การค้าขาย ของคนในท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์จริงจากผู้ซื้อและผู้ขาย และเรียนรู้การใช้เงินแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องตัวเลข

…โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ในสังกัดของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่เมาะ // จ…

Read More

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่เมาะ ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มผู้สนใจกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ด เดินทางไปศึกษาดูงานที่อินทรีย์ฟาร์ม บ้านนาคตแพะ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

..ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่เมาะ ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการ…

Read More

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

…วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่เมาะ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบ…

Read More