การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อปท.ต้นแบบ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว และ เทศบาลตำบลแม่มอก โดยวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในการประชุมฯ บรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดและตัวชี้วัด Green City โดย นายสุรพล เตียวตระกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร และ อ.ดร.หะริน สัจเดย์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็น และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เจ้าหน้าที่ และ ผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts