คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ปี 2561

วันพฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2561 ( ไตรมาสที่ 1 – 4 ) ซึ่งมีตัวแทนสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมห้วยคิง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปตรวจประเมินโครงการก่อสร้างหลังคาคุมลานอาคารอเนกประสงค์ออกกำลังกาย บ้านเมาะหลวง และ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านเมาะหลวง โดยได้สอบถามความพึงพอใจ รับฟังข้อเสนอแนะ จากชุมชน เพื่อจะนำไปวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะต่อไป…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันพฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018

Related posts