แจ้งข่าว ! เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ งบประมาณ 2563

แจ้งข่าว ! เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ งบประมาณ 2563 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลแม่เมาะ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ต้องการรับสิทธิฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ โดยผู้ที่ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ
3.เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2503
ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โทรศัพท์ 054-340104 ต่อ 118

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts