ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่เมาะ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนกงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

View Fullscreen

Related posts