ประชุมเพื่อรับฟังเรื่องชี้แจงการบริหารกลุ่ม พร้อมทั้งหาแนวทางการต่อยอดของกลุ่มเพาะเห็ด

วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ // ห้องประชุมเมาะหลวง โดยมีสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่เมาะ ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีนายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ในฐานะประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วย นายเมธา แก้วสุทธิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เปิดการประชุมเพื่อรับฟังเรื่องชี้แจงการบริหารกลุ่ม พร้อมทั้งหาแนวทางการต่อยอดของกลุ่มเพาะเห็ด ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอสารคดีเกษตรยั่งยืน เพื่อนำไปปรับใช้และสร้างกระบวนการต่างๆเป็นรูปธรรมสืบต่อไป…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts