โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

…เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ // …นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีจ่าเอกวุฒิภัทร ปาลสาร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กล่าวรายงานฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชน จิตอาสา อาสาสมัครเยาวชน แต่ละหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ภาคเช้ามีการอบรมให้ความรู้ และช่วงภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติเหตุการณ์จำลอง การดับไฟป่า สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเมาะหลวง และลานกลางแจ้ง เทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts