ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

View Fullscreen

Related posts