สำนักปลัด

ปลัดเทศบาลฯ

นายปวงธรรม อุไรวงค์

นางพรธนา

พฤกษ์วราภรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางนงลักษณ์

สีตาบุตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางนลัทพร

เอี่ยมสำอางค์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายจิรัฐ

ยารังษี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเอกชัย

คำใส

นิติกรชำนาญการพิเศษ