ผู้นำชุมชน

1.นายไพรัตน์ เมืองดีกำนันตำบลแม่เมาะ (บ้านใหม่มงคล)หมู่ที่ 100819518503
2.นายณัฐพงษ์ อบแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 10821808768
3.นายบุญมาเกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 20867303855
4.นายอานันท์ กันทะอู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหางฮุงหมู่ที่ 30817460031
5.นางอำไพ ต้นศิริ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะสถานีหมู่ที่ 40818848366
6.นายอบสอนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงชัย หมู่ที่ 50979705543
7.นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคิงหมู่ที่ 60817067196
8.นางอริสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 70897006715
9.นายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 80866724682
10.นางเบญจวรรณ ขัตติยากุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงสวรรค์หมู่ที่ 90819520746
11.นางเสาวลักษณ์ เตชนันท์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแขมพัฒนาหมู่ที่ 110895574191
12.นายสมศักดิ์ ฟูบุตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหงส์ล้านนาหมู่ที่ 120835662371