กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายเมธา

แก้วสุทธิ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางพจนันท์

เงางาม

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายพิทักษ์

ฟักประไพ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนากร

อุดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน