กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางแพตทิชา

จันต๊ะไทย

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางมนัสนันท์

หมื่นสวัสดิกูร

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางกานดา

คำลือสาย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุภาพร

เครือคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรวรรณ

สิทธิบุศน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ