ราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านห้วยคิงถึงบ้านไร่ร่มเย็น

ราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านห้วยคิงถึงบ้านไร่ร่มเย็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยว…

Read More

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็ก…

Read More

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ …

Read More

ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประปา สายบ้านคุณทองจันทร์ถึงอ่างเก็บน้ำเมาะสถานี บ้านเมาะสถานี หมู่ 4

ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประปา สายบ้านคุณทองจันทร์ถึงอ่างเก็บน้ำเมาะสถานี บ้านเมาะสถานี ห…

Read More

ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดเวียงสวรรค์ บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9

ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดเวียงสวรรค์ บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 [gvie…

Read More

ราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลแม…

Read More