ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ …

Read More

เชิญชวนร่วมโครงการ ” มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “

เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ หรือ ท่านที่สนใจร่วมโครงการ ” มือถือเก่าไป ชีวิตใหม…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการโครงการลดขั้นตอน…

Read More

📌 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

Read More

เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ กิจกรรม TO BENUMBER ONE

📌 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้อ…

Read More