ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2561

[ อย่าลืม ] ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ …

Read More

เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคม เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สู…

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2…

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที…

Read More

สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560

ด่วน ! สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปีของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ท่า…

Read More