ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี…

Read More

ขอเชิญประชาชนร่วมเวทีประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2561)

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ ร่วมประชุมประชาคมตำบลแม่เมาะ เพื่อให้ปร…

Read More

เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมประกวดแข่งขัน ” จ๊อย ซอ แผ่นดินหวิด “

เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมประกวดแข่งขัน ” จ๊อย ซอ แผ่นดินหวิด ” เนื่องในงานท่องเที…

Read More

เชิญชวนคนสะพายกล้อง และ สมาร์ทโฟน ถ่ายรูปภายในงานท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด

📌 เชิญชวนคนสะพายกล้อง และ สมาร์ทโฟน ถ่ายรูปภายในงานท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด และ สรงน้…

Read More

เชิญเที่ยวงาน ” ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ประจำปี 2561 “

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิญเที่ยวงาน ” ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดแ…

Read More

ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2561

[ อย่าลืม ] ห้วงระยะเวลานี้เป็นสำคัญตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ …

Read More

เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสวัสดิการสังคม เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สู…

Read More