ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอ…

Read More

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแ…

Read More

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 และยอดเงินรายรับประจำเดือนธันวาคม 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 และยอดเงินรายรับประจำเดือนธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสา…

Read More

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

รายงานแสดงผมดำเนินงาน รายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

รายงานแสดงผมดำเนินงาน รายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More