รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราย…

Read More

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราย…

Read More

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (โอนงบประมาณ)

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (โอนงบประมาณ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ …

Read More

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราย…

Read More

การปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองช่าง

การปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองช่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงแผน)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงแผน) รายละเอียดตามเอกสารแน…

Read More

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

Read More

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More