รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (โอนงบประมาณ)

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (โอนงบประมาณ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ …

Read More

การปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองช่าง

การปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองช่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงแผน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงแผน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

Read More

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More