สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน เมษายน 2563

Read More

หนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนเมษายน 2563

หนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลา…

Read More