กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

 • ระเบียบการดำเนินงานกองทุนฯ
 • ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
 • คำสั่งอนุมัติ CTC
 • คำสั่งแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่น
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 • คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ

 • ขั้นตอนการขอสนับสนุนงบประมาณกองทุน
 • แบบเสนอโครงการ
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ตัวอย่างหนังสือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 • ตัวอย่างหนังสือ ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ
 • ตัวอย่างหนังสือ รายงานผลการดำเนินงาน

 • ประจำปี 2561

 • รายเดือน
 • รายไตรมาส

 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2560