ฝ่ายบริหาร

ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งเบอร์โทรติดต่อ
1นายชูชีพ บุนนาคนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ081-9521084
2นายธันย์ นุชนิยมรองนายกเทศมนตรีฯ086-4393296
3นางสาวชญากร วงศ์อะถะรองนายกเทศมนตรีฯ084-6092424
4นายชินภัทร วงศ์เปี้ยเลขานุการ นายกเทศมนตรีฯ093-2793516
5นายเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีฯ062-2423395