ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีประจำปี

การให้บริการด้านการเสียภาษี

การเสียภาษีต่างๆ

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษี

1.1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม –สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
1.2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)
1.3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
1.4. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินย้อนหลังได้ไม่เกิน  10ปี

 

บทกำหนดลงโทษตาม  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.2475 

 1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการแห่งสินทรัพย์ (ภ.ร.ด.2)มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  มีอายุความ  1  ปี
  2. ผู้ใดจงใจเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปี
  แห่งทรัพย์สินของตนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน  5 ปี
  3. ผู้ใดไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้
  -ชำระไม่เกิน  1 เดือน  นับจากวันที่พ้นกำหนดให้เพิ่ม  2.5% ของภาษีที่ค้างชำระ
  -ชำระเกิน  1 เดือน  แต่ไม่เกิน  2 เดือน  ให้เพิ่ม  5% ของภาษีที่ค้างชำระ
  -ชำระเกิน  2 เดือน  แต่ไม่เกิน  3 เดือน  ให้เพิ่ม  7.5% ของภาษีที่ค้างชำระ
  -ชำระเกิน  3 เดือน  แต่ไม่เกิน  4 เดือน  ให้เพิ่ม  10%  ของภาษีที่ค้างชำระ
  -ชำระเกิน  4 เดือนขึ้นไป  ให้ยึดขายทอดตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้องร้องขอให้ศาลสั่งหลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
  1. สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือ  น.ส.3 ก
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์  หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  5. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)

 

 1. ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดิน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ที่ดิน
  อัตราภาษี
  – จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน  มีหลายอัตรา  ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
  – ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

1.ให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง  ภายในเดือน  มกราคม – เมษายน  ของทุกปี
2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่  หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
3.เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน  10  ปี

 

บทกำหนดโทษตาม  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.  2506

 1. ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ  น.ส.3 ก
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)
 2. ภาษีป้ายเป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น  เพื่อหารายได้
  ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี

 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา  3บาท  ต่อ  500ตารางเซนติเมตร
  2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น  คิดอัตรา  20 บาทต่อ  500 ตารางเซนติเมตร
  3. ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  40 บาท  ต่อ  500ตารางเซนติเมตร
  – ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ  หรือไม่
  – ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
 2. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า  200  บาท  ให้เสียในอัตรา  200  บาท

การยื่นแบบประเมินและชำระภาษี

 1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย  ตั้งแต่  2  มกราคม –  31 มีนาคม  ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆละ  3  เดือน
  2. ผู้ใดติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย  ข้อความ  ภาพ  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  3. ในกรณีที่มีการโอนป้าย  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาลภายใน  30  วัน
  4. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีป้ายย้อนหลังได้ไม่เกิน  5 ปี บทกำหนดโทษตาม  พ.ร.บ.ภาษีป้าย  พ.ศ.2510
  1.1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000 –  50,000  บาท
  1.2. ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางทาจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. รูปถ่ายป้าย
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประจำตัวประชาชน
  4. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย  (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)