ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ ข้อปฏิบ…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตการเ…

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามั…

Read More