ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ …

Read More

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภ…

Read More

ขอเชิญสตรีศรีแม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ ฯ ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม นี้ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ขอเชิญสตรีศรีแม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแ…

Read More

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง…

Read More