ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่พัก / ร้านอาหาร / หน่วยงานในอำเภอแม่เมาะ

กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในวารสารของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยัน