ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

Latest Posts
เทศบาลฯ ทำบุญอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงของการออกเหตุช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครกู้ภัยแม่เมาะเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) และ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565ประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 3สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้เสนอขอตั้งกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย และกระทรวงคมนาคมมีนโยบายปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ Single Slope Barrier เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความรุนแรงของอุบัติเหตุบนถนนที่มีการแบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะสี (Painted Median)โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงระเบียบการ ข้อตกลงและแนวทางในการจัดการศึกษา
main
PR-ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
247729162_3500224980233460_7358744595360558964_n
jad-1
jad-2
previous arrow
next arrow

 

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา