ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

Latest Posts
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและรับรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566ประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพ ครั้งที่ 1เทศบาลตำบลแม่เมาะ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565คณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประชุมคณะกรรมฯ เพื่อยกร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดการพัฒนาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละส่วนราชการ เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงาน

 

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา