เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 10 กรกฎาคม 2563

อำเภอแม่เมาะ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญข…

Read More

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้ ในครั้งที่ 2 ให้นำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2563 นี้

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมั…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี…

Read More

ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ในสถานการณ์ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More