ประกาศโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) และการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) และการปิดภาค…

Read More

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามั…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เปิดศูนย์เด็กและโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ // ประกาศเทศบาลตำบลแม่เ…

Read More