ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส  ตามช่องทาง ดังนี้
1.  แจ้งเบาะแสด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ
2.  แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์   ส่งมาที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ 390 หมู่ที่ 11 บ้านนาแขมพัฒนา ตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
3.  แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ 054-340104 ต่อ 106
4.  แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่เมาะ http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm
5.  แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) : ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ หรือ (LINE@) ID : prmaemoh