แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนออนไลน์

ระบบนี้เป็นระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลในส่วนของผู้แจ้ง และข้อมูลผู้ที่ถูกกล่าวหาพอสังเขป ซึ่งระบบจะทำการส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรง และจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนออนไลน์

    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

  • แบบฟอร์มนี้ ถูกรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎว่าไม่เป็นความจริง ผู้ที่มีชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ข้างต้นนี้ จะต้องยอมรับผิด และให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย
 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนยื่นเรื่อง