แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนออนไลน์

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนออนไลน์

    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

  • แบบฟอร์มนี้ ถูกรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎว่าไม่เป็นความจริง ผู้ที่มีชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ข้างต้นนี้ จะต้องยอมรับผิด และให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย
 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนยื่นเรื่อง