ข้อมูลหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้านข้อมูลพอสังเขปแผนที่ติดต่อผู้นำชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป็ดตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นายณัฐพงษ์ อบแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 0821808768
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรากไม้ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 0867303855
หมู่ที่ 3 บ้านหางฮุงตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นายอานันท์ กันทะอู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหางฮุง หมู่ที่ 3 0817460031
หมู่ที่ 4 บ้านเมาะสถานีตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นางอำไพ ต้นศิริ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะสถานี หมู่ที่ 4 0818848366
หมู่ที่ 5 บ้านปงชัยตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นายบุญมา คำเภา ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงชัย หมู่ที่ 5 0987495322
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยคิงตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 0817067196
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแขมตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นางอริสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 0897006715
หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวงตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 0866724682
หมู่ที่ 9 บ้านเวียงสวรรค์ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นางเบญจวรรณ ขัตติยากุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 0819520746
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่มงคลตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นายไพรัตน์ เมืองดี กำนันตำบลแม่เมาะ (บ้านใหม่มงคล) หมู่ที่ 10 0819518503
หมู่ที่ 11 บ้านนาแขมพัฒนาตั้งอยู่ หมู่ที่ 11
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นางเสาวลักษณ์ เตชนันท์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ 11 0895574191
หมู่ที่ 12 บ้านเวียงหงส์ล้านนาตั้งอยู่ หมู่ที่ 12
ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง 52220, ประเทศไทย
นายสมศักดิ์ ฟูบุตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 0835662371