ประกาศใช้ ! เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕

🔴 ประกาศใช้ ! เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ …

Read More