การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เทศบาลตำบลแม่เมาะ

[เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบที่นี่]

บริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การควบคุมภายใน (Internal Control)

หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

ประจำปีชื่อไฟล์ - รายละเอียดดาวน์โหลด ข้อมูลอัพเดท
ปี 2559แบบ-ปสDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2559แบบ-ปอ.1DOWNLOAD18-11-2562
ปี 2559แบบ-ปอ2DOWNLOAD18-11-2562
ปี 2559ปอ-3-2559DOWNLOAD18-11-2562
ปี 2561รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2561รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2561รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2561รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2560รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2560รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2560รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2560รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2561หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในปค1DOWNLOAD18-11-2562
ปี 2561คู่มือการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนDOWNLOAD18-11-2562
ปี 2562คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงDOWNLOAD
21-11-2562
ปี 2562รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562DOWNLOAD22/11/2562
ปี 2563หนังสือรับ รองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1DOWNLOAD
25/11/2563
ปี 2563รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4DOWNLOAD
25/11/2563
ปี 2563รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ปค.5
DOWNLOAD
25/11/2563
ปี 2563รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.6DOWNLOAD
25/11/2563
ปี 2564แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564DOWNLOAD
03/03/2564
ปี 2564ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
DOWNLOAD
01/04/2564
ปี 2565แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565DOWNLOAD
26/02/2565