ผู้นำชุมชน

1.นายไพรัตน์ เมืองดีกำนันตำบลแม่เมาะ (บ้านใหม่มงคล)หมู่ที่ 100819518503
2.นายณัฐพงษ์ อบแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 10821808768
3.นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยรากไม้หมู่ที่ 20867303855
4.นายอานันท์ กันทะอูผู้ใหญ่บ้านบ้านหางฮุงหมู่ที่ 30817460031
5.นางอำไพ ต้นศิริผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะสถานีหมู่ที่ 40818848366
6.นายบุญมา คำเภาผู้ใหญ่บ้านบ้านปงชัย หมู่ที่ 50987495322
7.นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคิงหมู่ที่ 60817067196
8.นางอริสรา เครือบุญมาผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่นาแขมหมู่ที่ 70897006715
9.นายสันต์ แก้วประเทศผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 80866724682
10.นางเบญจวรรณ ขัตติยากุลผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงสวรรค์หมู่ที่ 90819520746
11.นางเสาวลักษณ์ เตชนันท์ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแขมพัฒนาหมู่ที่ 110895574191
12.นายสมศักดิ์ ฟูบุตรผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหงส์ล้านนาหมู่ที่ 120835662371