ผู้นำชุมชน

1.นายไพรัตน์ เมืองดีกำนันตำบลแม่เมาะ (บ้านใหม่มงคล)หมู่ที่ 100819518503
ผู้ช่วย แอร์ (สุนทรีย์ วงค์เปี้ย)ผู้ช่วยฯ088-2533739
2.นายณัฐพงษ์ อบแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 10821808768
3.นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 20867303855
4.นายอานันท์ กันทะอู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหางฮุงหมู่ที่ 30817460031
5.นางอำไพ ต้นศิริ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะสถานีหมู่ที่ 40818848366
6.นายบุญมา คำเภาผู้ใหญ่บ้านบ้านปงชัย หมู่ที่ 50987495322
7.นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคิงหมู่ที่ 60817067196
8.นางอริสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 70897006715
9.นายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 80866724682
10.นางเบญจวรรณ ขัตติยากุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงสวรรค์หมู่ที่ 90819520746
11.นายเชิงชาย ใจคำลือผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแขมพัฒนาหมู่ที่ 11084-6874862
12.นายดวงดี หลักคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหงส์ล้านนาหมู่ที่ 12095-9893431,093-2826024