ผู้นำชุมชน

1.นายบุญมา เกี๋ยงแก้วกำนันตำบลแม่เมาะ (บ้านห้วยรากไม้)หมู่ที่ 20867303855
2.นายณัฐพงษ์ อบแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 10821808768
3.นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 20867303855
4.นายอานันท์ กันทะอู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหางฮุงหมู่ที่ 30817460031
5.นางอำไพ ต้นศิริ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะสถานีหมู่ที่ 40818848366
6.นายบุญมา คำเภาผู้ใหญ่บ้านบ้านปงชัย หมู่ที่ 50987495322
7.นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคิงหมู่ที่ 60817067196
8.นางอริสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 70897006715
9.นายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 80866724682
10.นายผดุง ปัทม์แก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงสวรรค์หมู่ที่ 90613757411
11.นางพิกุล ทาสุวรรณผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่มงคลหมู่ที่ 100899515182
12.นายเชิงชาย ใจคำลือผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแขมพัฒนาหมู่ที่ 11084-6874862
13.นายดวงดี หลักคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหงส์ล้านนาหมู่ที่ 12095-9893431,093-2826024