ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ

 • นายเอนก แก้วกำพล
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เบอร์โทร : 0810430800
  • นายสุวรรณ จงสัมฤทธิ์ดี
   รองนายกเทศมนตรีฯ เบอร์โทร : 0815322380
  • นางกัลยา วงศ์สถิตย์
   เลขานุการ เบอร์โทร : 0931532219
  • นายวิวัฒน์ ปินตา
   ที่ปรึกษา เบอร์โทร : 0873004038
  • นางสาวสุปราณี บุญลอง
   รองนายกเทศมนตรีฯ เบอร์โทร : 0818811101

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

 • นายนรินทร์ ห่วงไธสง
  ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ โทร : 0816037068
  • นางพรธนา พฤกษ์วราภรณ์
   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร : 0899529805
  • นางฐิติพร พรหมศร
   ผอ.กองคลัง โทร : 0615142641
  • นางเอมอร ณ ลำปาง
   ผอ.กองสาธารณสุข โทร : 0835731737
  • นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์
   ผอ.กองช่าง โทร : 0849608055
  • นายอิสรารัฐจ์ ไสยวงศ์
   ผอ.กองสวัสดิการ โทร : 0891484380
  • นางแพตทิชา จันต๊ะไทย
   ผอ.กองการศึกษาฯ โทร : 0877273882