สำรวจตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันนี้ ( 20 ก.ย.66 ) ช่วงบ่าย นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำทีมบริหาร สมาชิกส…

Read More

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานและศูนย์บริการ One Stop Service ที่มีการติดตามโดยคณะทำงานโครงการ 25 ล้านใสสะอาด มาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 20 ก.ย.66 ) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะฯ โดยการนำของนายเอนก แก้…

Read More

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และเรื่องอื่น ๆ

วันนี้ ( 20 กันยายน 2566 ) นายสท้าน มาสืบ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดการประชุมฯ พร้อมด…

Read More

ใกล้เสร็จแล้ว ! อาคารปฏิบัติงานและศูนย์บริการ One Stop Service คณะทำงานโครงการ 25 ล้านใสสะอาด ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฯ

ใกล้เสร็จแล้ว ! อาคารปฏิบัติงานและศูนย์บริการ One Stop Service // วันนี้ (19 ก.ย.66) เทศบา…

Read More

ลงพื้นที่เพื่อดูความสว่างของโคมไฟถนน LED ที่ได้ทำการติด บริเวณถนนหน้าฌาปณสถาน บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นโครงการนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะเป็นโคมไฟ LED ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ค่ำวานนี้ ( 6 ก.ย.66 ) นายสท้าน มาสืบ ประธานสภา มอบหมายให้นางสาวจีระวรรณ เวชประชา รองประธา…

Read More