หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีร่วมต้อนรับ…

Read More

การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ บริเวณป่าห้วยคิงตอนบน

 การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นท…

Read More

ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่

…เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อุ…

Read More

เทศบาลฯร่วมเป็นเกียรติเปิดงานตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ ” เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๓ “

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิ…

Read More

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

…เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการให้ควา…

Read More