เทศบาลตำบลแม่เมาะ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565

“ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย…

Read More

คณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประชุมคณะกรรมฯ เพื่อยกร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดการพัฒนาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประชุมคณะกรรมฯ เพื่อ…

Read More

ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละส่วนราชการ เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566

(21-10-65) เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบา…

Read More

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

( 21-10-65 ) เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ให้นายสุวรรณ จงสัมฤ…

Read More

คณะทำงานโครงการ 25 ล้านใสสะอาดได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานและศูนย์บริการ One Stop Service ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

(19-10-65) เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยนายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เปิดการประชุมคณะท…

Read More