ตารางแสดงรายการผู้มารับบริการที่ยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติ ตาม พรบ.อำนวนความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตยองทางราชการ พ.ศ.2558 ระหว่าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

Read More

ตารางแสดงรายการผู้มารับบริการที่ยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติ ตาม พรบ.อำนวนความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตยองทางราชการ พ.ศ.2558 ระหว่าง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

Read More

ตารางแสดงรายการผู้มารับบริการที่ยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติ ตาม พรบ.อำนวนความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตยองทางราชการ พ.ศ.2558 ระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

Read More