สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสท้าน มาสืบ
  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เบอร์โทร : 0817067443
  • นายสมควร อุส่าห์
   รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เบอร์โทร : 0895541364
   • นางภัทรวดี วงค์ชัย
    สท.เขต 1 โทร : 0876593125
    • นางบุญธรรม กันสุข
     สท.เขต 2 โทร : 0830451960
   • นางสาวจีระวรรณ เวชประชา
    สท.เขต 1 โทร : 0992422823
    • นายวิวัฒน์ ปินตา
     สท.เขต 2 โทร : 0932547957
   • นายสมควร อุส่าห์
    สท.เขต 1 โทร : 0895541364
    • นายสท้าน มาสืบ
     สท.เขต 2 โทร : 0817067443
   • นางนิภาพร เผ่าทหาร
    สท.เขต 1 โทร : 0821952501
    • นางจันทนา ยะสืบ
     สท.เขต 2 โทร : 0869195608
   • นางจันทร์เพ็ญ จิ๋วบาง
    สท.เขต 1 โทร : 0821632783
    • นายรวมศักดิ์ ปิลาเป็ง
     สท.เขต 2 โทร : 0613686601
   • นางนงคราญ ยารังษี
    สท.เขต 1 โทร : 0871917588
    • นายอบ สอนทิพย์
     สท.เขต 2 โทร : 0979705543