ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

Read More

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)

Read More